Συμβουλευτική

Επιθεωρήσεις

 

Τα στελέχη της Auditing & Management σε συνεργασία με διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης διενεργούν ανεξάρτητες επιθεωρήσεις τρίτου μέρους με σκοπό τη πιστοποίηση εταιρειών σε διεθνή πρότυπα όπως ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018.

Επιπρόσθετα, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που προέρχονται από την εφοδιαστική αλυσίδα, η Auditing & Management αναλαμβάνει τη διενέργεια επιθεωρήσεων Δεύτερου Μέρους, που έχουν ως στόχο την εξέταση του βαθμού συμμόρφωσης ενός υπάρχοντος ή δυνητικού εξωτερικού παρόχου  κάποιου πελάτη, βάσει συγκεκριμένων προτύπων, κανονισμών, οδηγιών ή/και  προδιαγραφών.

Τέλος, η Auditing & Management διενεργεί τις αναγκαίες εσωτερικές επιθεωρήσεις βάσει των διεθνών προτύπων έτσι ώστε η ηγεσία της εταιρείας να έχει μια απολύτως αντικειμενική εικόνα της πορείας της εταιρείας.

Γαρδενίων 10-14

Πάτημα Χαλανδρίου, 152 38

Αθήνα, Ελλάδα

Email: info@auditing-management.gr

Phone: +30 210 604 9306