Πολιτική ποιότητας

Πολιτική ποιότητας

Αποδεικνύοντας την υπάρχουσα ικανότητα της Εταιρείας να παρέχει με συνέπεια υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών στο πλαίσιο των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων, η εταιρείαεφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας των Πληροφοριών, σύμφωνα με τα διεθνή Πρότυπα ENISO 9001:2015 «Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας» & ENISO 27001:2013 «Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών». Το Σύστημα Διαχείρισης βελτιώνονται διαρκώς για να καλύπτει πάντοτε τις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες των πελατών καθώς και τις απαιτήσεις της αγοράς και της νομοθεσίας. Πολιτική της AUDITING&MANAGEMENT είναι να συνεχίζει δυναμικά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας και ικανοποίησης των πελατών μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης. Η υλοποίηση της αποτελεί καθήκον όλων των εργαζομένων και των υπεύθυνων τμημάτων και κοινοποιείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μπορείτε να κατεβάστε την Πολιτική για την Ποιότητα και την Ασφάλεια των Πληροφοριών της AUDITING&MANAGEMENT στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΕΔΩ

Γαρδενίων 10-14

Πάτημα Χαλανδρίου, 152 38

Αθήνα, Ελλάδα

Email: info@auditing-management.gr

Phone: +30 210 604 9306